درباره ما

در سایه عنایات حق تعالی وبه همت مردان مؤمن وخیرخواه که به حسب واوج روح بلند انسانی خود از قالب خود بیرون آمده ودر جلوه ارزشمند خداخواهی ودیگر خواهی ونوع دوستی طرحی نو درانداختند وسنگ بنائی را رقم زدند که دهه های متوالی انسانهای دردمند وبلکه نیازمند از خیرات ومبرات آن سود می برند اینجنین است که ویکباررفع مشکل می شوند  وصد سال دعاگو می گردند .

دهه 60 بود که خیرگرامی ومؤمن حاج محمد زرگرباشی زمین این درمانگاه را برای تأسیس یک مرکزدرمانی خیریه وقف نمود وآنگاه خیری دیگر بنام حاج محمد طاهری هروی  با انگیزه ای خدا خواهانه مبلغی را برای تأسیس آن اهداء نمود و در ادامه آن خیران دیگری همچون حاج آقای توسلی –حاج آقای احمد بوستانپور وحاج آقای محمد رضا بوستانپور- حاج آقای عبدالحسن رضائی میلانی –حاج آقای رضائی گرگانی –حاج آقای محمد پور کریمی  –آقای دکتر بازرگانی پشت درپشت هم کار توسعه وگسترش این مجموعه خداپسندانه را ادامه دارند که امروز بعد از حدود چهاردهه خدمت شبانه روزی ارزشمند افتتاح گام بلندی دیگر در قالب پروژه جدید درمانگاه درنزدیکی درمانگاه قدیمی که تکمیل نهائی آن بذل همت ومحبت دیگر خیرین را رقم می زنند.

آرزوی شمول غفران الهی وعلو درجات برای خیرین موسس وتوسعه دهنده به جوار حق پیوسته را داریم وتوفیقات روزافزون دست اندرکاران فعلی را از خدواند منان خواستاریم.

                                                                              هیئت مدیردرمانگاه