این درمانگاه در استان  خراسان رضوي می باشد آدرس : مشهد-امام خميني-مقابل باغ ملي -شماره تلفن: ۳۲۲۱۱۸۸۸

اخبار و تازه ها